OSK PIOTR - nauka jazdy Lublin - Kursy zawodowe dla kierowców Lublin - Badania lekarskie Lublin - Medycyna pracy Lublin - Poradnia psychologiczna Lublin

Infolinia : 8:00 - 17:00
od poniedziałku do piątku
sobota 9.00 - 13.00
Lublin, ul. Droga Męczenników Majdanka 57/2

Kursy dla instruktorów jazdy:

 • Kurs na instruktora i wykładowcę
 • Warsztaty dla Instruktorów

Zapraszamy Państwa do przystąpienia do jednego z profesjonalnych kursów zawodowych
dedykowanych dla przyszłych lub aktualnych wykładowców i instruktorów jazdy:

KURS NA INSTRUKTORA I WYKŁADOWCĘ

Kandydatem na instruktora nauki jazdy może zostać osoba spełniająca następujące warunki:

 • posiada prawo jazdy powyżej 2 lat (dotyczy kat. A oraz B),
 • posiada prawo jazdy kategorii B+E, C1, C1+E,C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć posiada prawo jazdy kategorii B+E, C1, C1+E,C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć  co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających  o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B (szkolenie dodatkowe, rozszerzające  uprawnienia)
 • posiada ważne orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania zawodu instruktora (Dz.U. 2011.30.151 – art 82 ust. 2 pkt 1),
 • posiada ważne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu  instruktora Dz.U. 2011.30.151 – art. 34 ust 1);
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
  • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  • prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  • przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,

PRZEDMIOTOWY ZAKRES SZKOLENIA

Program szkolenia kandydatów na instruktorów nauki jazdy obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu:

 • psychologia teoria: 10h, praktyka: 0h,
 • metodyka nauczania teoria: 50h, praktyka: 0h,
 • prawo o ruchu drogowym teoria: 30h, praktyka: 0h,
 • technika kierowania pojazdem i obsługa pojazdu teoria: 18h, praktyka: 0h,
 • bezpieczeństwo ruchu drogowego teoria: 10h, praktyka: 0h,
 • zasady prowadzenia ośrodka szkolenia teoria: 6h, praktyka: 0h,
 • technika i taktyka jazdy teoria: 2h, praktyka: 5h *,
 • praktyka instruktorska teoria: 4h, praktyka 50h *,
Instruktor prawa jazdy

130 godzin zajęć teoretycznych

Instruktor prawa jazdy

55 godzin zajęć praktycznych

(* należy uwzględnić dodatkowo liczbę godzin zajęć odpowiednią do zakresu szkolenia kandydata określoną w tabeli poniżej)

Zakres objęty nauczaniem:

 • kat. A – 10 godzin
 • kat. B, C, C1, D1, T, B+E, C1+E, D1+E, T lub pozwolenia – 30 godzin
 • kat. C+E, D+E – 15 godzin
 • kat. D – 25 godzin

WARSZTATY DLA INSTRUKTORÓW

W oparciu o zapisy w Ustawie o Kierujących Pojazdami każdy instruktor zobowiązany jest do corocznego uczestniczenia w warsztatach doskonalenia zawodowego.

Warsztaty szkoleniowe instruktorów nauki jazdy obejmują:

I. Część teoretyczna
A. Uzupełnienie wiedzy w zakresie następujących tematów:

 1. Psychologia – 1 godz.
 2. Metodyka nauczania – 1 godz.
 3. Prawo o ruchu drogowym – 1 godz.
 4. Technika kierowania pojazdem i obsługa pojazdu – 1 godz.
 5. Bezpieczeństwo ruchu drogowego – 1 godz.
 6. Zasady prowadzenia ośrodka szkolenia – 1 godz.

B. Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez instruktorów podczas prowadzenia szkolenia kandydatów na kierowców – 2 godz.
C. Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez kandydatów na kierowców podczas egzaminu państwowego – 2 godz.

II. Zajęcia praktyczne
A. Przeprowadzenie, pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty, części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców przeprowadzanej na placu manewrowym (uczestnicy warsztatów występują w charakterze kandydatów na kierowców) – 1 godz.
B. Przeprowadzenie, pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty, części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców przeprowadzonej w ruchu drogowym (uczestnicy warsztatów występują w charakterze kandydatów na kierowców) – 1 godz.
C. Ocena sposobu przeprowadzania szkolenia kandydatów na kierowców przez instruktora prowadzącego warsztaty oraz wspólne omówienie błędów popełnianych przez instruktorów – 2 godz.

Art. 37. [Obowiązki instruktora]
1. Instruktor jest obowiązany:
1) przekazywać staroście:
a) numer ewidencyjny ośrodka szkolenia lub numer ewidencyjny innego podmiotu, w którym prowadzi szkolenie – najpóźniej do dnia rozpoczęcia prowadzenia zajęć,
b) informację o zmianie danych, o których mowa w art. 33 ust. 3 pkt 2-5 – w terminie 14 dni od dnia ich zmiany;
2) corocznie uczestniczyć w warsztatach doskonalenia zawodowego, o których mowa w art. 35 ust. 6;
3) do dnia 7 stycznia każdego roku przedkładać staroście zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w roku ubiegłym w warsztatach, o których mowa w art. 35 ust. 6;
Art. 46. [Skreślenie instruktora lub wykładowcy z ewidencji]
3) Starosta skreśla instruktora z ewidencji instruktorów w przypadku nieprzedłożenia do dnia 7 stycznia każdego roku zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w roku ubiegłym w warsztatach doskonalenia zawodowego.

Zapraszamy do zapisów na kursy!
Im wcześniej zaczniesz, tym szybciej będziesz mógł się cieszyć zdanym prawem jazdy, dlatego nie odwlekaj decyzji o podjęciu nauki na potem!